Nishio Aikido DVD Vol. 1

Shoji Nishio (1927-2005), 8th dan Aikido, 7th dan Iaido, 6th dan Karate, 5th dan Judo

Nishio Aikido DVD Series:
Vol. 1: [gyaku hanmi katatedori]

Posted in Aikido - videa.